Menu

Websitesi Kullanım Sözleşmesi

Websitesi Kullanım Sözleşmesi

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi, Studio 900 Moda Tasarim ve Danismanlik Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti. ile Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

1. Tanımlar
Studio 900 Design: Studio 900 Moda Tasarim ve Danismanlik Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti.
Site: www.studio900design.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.
Alıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
İçerik: Sitede paylaşılan tüm görsel, işitsel, yazılı bilgi ile birlikte logo, imza, dosya, müzik gibi kullanıma açık veriler.
Hizmet: Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Studio 900 Design tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Üye: Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
Ürün: Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Studio 900 Design tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Studio 900 Design tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları
3.a Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Studio 900 Design tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
3.b Websitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Studio 900 Design tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 4.b maddesi uyarınca, Studio 900 Design tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4. Hak ve Yükümlülükler
4.a Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
4.a.1 Kullanıcı, Websitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.a.2 Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile Studio 900 Design’in haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Studio 900 Design’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Studio 900 Design’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.a.3 Kullanıcı’ların Studio 900 Design tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Studio 900 Design’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
4.a.4 Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Studio 900 Design, Kullanıcı’lar tarafından Studio 900 Design’a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
4.a.5 Kullanıcı, Studio 900 Design’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
4.a.6 Studio 900 Design’ın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Studio 900 Design’in ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Studio 900 Design ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.a.7 Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Studio 900 Design’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.b Studio 900 Design’ın Hak ve Yükümlülükleri
4.b.1 Studio 900 Design, Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Studio 900 Design, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Studio 900 Design’ın Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Studio 900 Design tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.
4.b.2 Studio 900 Design, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Studio 900 Design tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
4.b.3 Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Studio 900 Design Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5. Gizlilik Hükümleri
Studio 900 Design, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Studio 900 Design, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

6. Fikri Mülkiyet Hakları
Kullanıcı’lar, Websitesi üzerinden sunulan Studio 900 Design Hizmet’lerini, Studio 900 Design bilgilerini ve Studio 900 Design’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Studio 900 Design’ın Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde Studio 900 Design’ın uğradığı zararları ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
Studio 900 Design’ın, Studio 900 Design Hizmet’leri, Studio 900 Design bilgileri, Studio 900 Design telif haklarına tabi çalışmalar, Studio 900 Design ticari markaları, Studio 900 Design ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Studio 900 Design’a ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Sözleşme Değişiklikleri
Studio 900 design, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Studio 900 Design işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Studio 900 Design’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Studio 900 Design’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


TERMS AND CONDITIONS

This Website End User Agreement is executed by and between Studio 900 Moda Tasarim ve Danismanlik Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti. and the customer logged into the Website and/or the member customer at the time of approval by the customer in the electronic environment with respect to the utilization of the Website. The customer agrees and declares that s/he has already read the End User Agreement entirely and understand the content of the Agreement completely and approve all the provisions of the same through login to the Website and/or become a member.

1. Definitions
Studio 900 Design: Studio 900 Moda Tasarim ve Danismanlik Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti.
Site: States the website formed of the www.studio900design.com zone name and of the sub zone names subjected to this zone name and through which the value added services which are formed in connection with this site are provided.
Buyer: States the Members who signed up the Site and whose Membership is approved and who buys the goods over the Site which are put up for sale on the Site within the scope of the provisions of Remote Sales Agreement by Studio 900 Design.
Content: States all kinds of visual, literary and auditory images such as all kinds of designs, logos, signs, information, files, pictures, music, numbers and others which are published on the Site or to which the access is available.
Service: States the services which are provided to the Members by Studio 900 Design within the scope of this agreement and for whose content Studio 900 Design always has a right to make amendments.
User: States the real and regal entities who accesses the Site online and who benefit from the Services that are provided within the conditions that are specified on this Agreement.
Product: States all kind of products and/or services that are being sold by the website.

2. The Subject And The Scope of The Agreement
The subject of this agreement is the determination of the services that are provided on the site, of the conditions for benefitting from these services and of the rights and responsibilities of the parties. The scope of this agreement is all kinds of declarations such as warnings, writings and explanations that are made by Studio 900 Design with regard to the use within the Site, to the membership and to the services through the scope of this Agreement, this Agreement itself and its annexes. By accepting the provisions of this Agreement the Members, will also be accepting all the declarations that are made by Studio 900 Design with regard to the use within the Site, to the membership and to the services. The members accept, declare and undertake to act in compliance with all kinds of matters that are specified on the mentioned declarations.

3. THE MEMBERSHIP CONDITIONS
3.a. The membership is completed upon the completion of the membership forms that are necessary in order to be a Members of the Site by the people who want to be a Member from the related sections of the Site; the entrance of the identification information, approval of the correctness of all kinds of information requested for the membership; carrying out the registration transactions by means of paying the price in the cases which the membership is subject to a price and the approval of the registration transactions by Studio 900 Design. The people whose membership transactions are not completed cannot obtain the membership quality that is specified on this Agreement.
3.b. In order to be able to be a member of the site, it is necessary to be of full age, to be authorized to represent and bind the legal entity for the legal entity members and the membership should not be previously suspended or cancelled within the scope of this agreement by Studio 900 Design. The people who are not of full age and the legal entities whose application is made by the people not having the representation and binding authority, the people whose membership is temporarily suspended and the people whose membership is cancelled cannot benefit from the rights of membership even if their Site Member registration transactions are completed. Studio 900 Design always can terminate this Agreement unilaterally without needing any reason and without making any notification in a way that it will immediately be effective and can cancel the membership of the Member. The termination or the cancellation of the membership in this way does not in any way impose any liability against Studio 900 Design to pay any indemnity. Studio 900 Design, in the cases deemed necessary, has the right to cancel or suspend the membership of a member even without terminating this Agreement. Including these cases but not limited to these, if Studio 900 Design reaches the conclusion that the provisions of this agreement and the rules of the Site are not followed and that any transaction carried out by the Member poses a risk at any time legally or in terms of the information security of Studio 900 Design, Site and/or the Members or damages or will be able to damage the commercial interests of Studio 900 Design, it can decide upon one of the choices among the termination of this Agreement, suspension of the Membership or the cancellation of the membership, which are specified in this article, and can apply them.

4. Rights And Responsibilities
4.a. Rights and Responsibilities of the Member
4.a.1. The member, while carrying out the membership transactions, benefitting from the Services and while carrying out any transaction with regard to the Service, accepts that s/he will act in compliance with all the provisions existing in this Agreement, with the rules/declarations specified with regard to the Services from which the members benefit on the related sections of the site and with all the legislations in force, that s/he read, understood and approved all rules and conditions written herein.
4.a.2. The Member, within the cases which Studio 900 Design is liable to make explanations to the official authorities as per the imperative legislation provisions in force, accepts that Studio 900 Design will be authorized to explain the secret/private/commercial information belonging to the users to the official authorities in the event that these information are requested by the official authorities and that no indemnity will be demanded from himself/herself for this reason regardless of any name under.
4.a.3 The member is responsible for the protection of the Membership Information safely, for ensuring that this information is only used by him/her and for keeping them from third parties. The member, because of the mistakes and negligence on this matter, is responsible for the losses that Studio 900 Design, other members and the third parties will suffer.
4.a.4 The members declare and undertake that the information within the site provided by him/her is true and legal and that the publication of the information in question over the internet will not create any contradiction to law in accordance with the legislations in force. Studio 900 Design cannot be enjoined for investigating the correctness of the information which is directly submitted to itself by the Member or provided, amended or uploaded by itself over the Site and for assuring or undertaking that this information is reliable, true and legal. Also it cannot be held responsible for any loss that can arise on account of the fact that such information is contradictory to law, incorrect or faulty or that it is published.
4.a.5 The member, without the written consent of Studio 900 Design, cannot transfer this Agreement or his/her rights and responsibilities within the scope of this Agreement to any third party wholly or partially.
4.a.6 The Member, who benefits from the services and uses the Site, can carry out transaction over the Site for only legal purposes. The legal and criminal responsibility for all the actions and transactions that the Member carries out over the Site. The member accepts and undertakes that s/he will not reproduce, copy, distribute, process the goods, pictures, texts, visual and auditory images, video clips, files, catalogues and lists within the Site that can constitute a violation against the real or personal rights and properties Studio 900 Design or will not upload the content which can result in such and which are specified herein this article and that s/he will not engage directly and/or indirectly in competition with Studio 900 Design either through these actions or through other ways. The Member, on account of the activities that s/he carried out on the Site against the law and the provisions of this agreement, becomes responsible for the losses that Studio 900 Design can suffer from.
4.a.7 The Member accepts declares and undertakes that the responsibility of all kinds of actions and transactions that s/he carries out over the Studio 900 Design Membership Account belong to him/her, that s/he will not make any plea and/or objection that s/he did not carry out the actions and transactions carried out and/or that s/he will not avoid fulfilling the responsibilities on the basis of this plea or objection.
4.b. Rights And Responsibilities of Studio 900 Design
4.b.1. Studio 900 Design has the right to always change Services and Contents that are presented on the Site, to close the information and content that the Members uploaded to the system to the access of the third parties including all the Users and Buyers and to erase them. Studio 900 Design can use this right without making any notification. The members have to immediately carry out the amendments and/or corrections that Studio 900 Design requested.
4.b.2. Studio 900 Design, when necessary, can carry out the amendments and/or corrections by itself. The legal and criminal responsibilities of the losses that can arise by reason of the fact that the amendments and/or corrections requested by Studio 900 Design are not carried out by the Members on time belong completely to the Members.
4.b.3. Studio 900 Design has the right to always check the messages and contents that are against the operation of Site, law, rights of the others, terms of the agreements and to the public decency and to cancel them from Access. Studio 900 Design can cancel the membership of the Member who makes the entrance of such content and message without making any notifications.

5. Privacy Policies
Studio 900 Design can use the information related to the Members on the Site within the scope of this Agreement and of the Privacy Policy, which is an inseparable part of this Agreement. Studio 900 Design can only use the private information belonging to the Members and can only share them with the third parties within the conditions that are specified on the Privacy Policy.

6. Intellectual Property Rights
The information that are accessed within the Site and the whole elements (including but not limited to the Studio 900 Design database, Studio 900 Design interface, goods, text, image, html code and the other codes) of this site (altogether will be referred as to the works of Studio 900 Design that are subject to the copyright) belongs to Studio 900 Design. The Members does not have the right to resell, process, share, distribute and exhibit the goods, services, information and the works that are subject to the copyright of Studio 900 Design. Within the provisions of this Agreement and except for the cases that are allowed by Studio 900 Design, the Members cannot reproduce, process and distribute the goods and the works that are subject to the copyright of Studio 900 Design or cannot make or prepare the works that are derived from these. Within the provisions of this Agreement and in the cases that are not authorized by Studio 900 Design, Studio 900 Design keeps all its rights reserved.

7. The Amendments of Agreement
Studio 900 Design can amend this Agreement at any time deemed appropriate by declaring it on the Site unilaterally and wholly at its own discretion. The amended provisions of this Agreement will be effective on the date they are declared and the rest of the provisions will remain in force and will continue to be effective in terms of their results and influences. This Agreement cannot be amended through the unilateral declaration of the Member.

8. Force Majeure
In all the cases that are assumed as the force majeure by the law, Studio 900 Design is not responsible by virtue of not executing or less or late executing any of the performances which it undertakes through this Agreement. This and the cases such as this will not be assumed as delay, less executing or not executing or default or no indemnity under any name will be demanded from Studio 900 Design for these cases. The term force majeure will be interpreted as the events that are inevitable, that Studio 900 Design cannot prevent despite showing the due diligence and that is out of the reasonable control of the related party including but not limited to natural disaster, rebellion, war, labor disruption, communication problems, internet and infrastructure breakdowns, restoration and renovation works related to the system and the breakdowns that can occur for this reason, power cut and adverse weather conditions.

9. Applicable Law and the Authority
On the execution, interpretation and on the governance of the legal relationships arising within this agreement, the Turkish Law will be applicable except for the Turkish rules of conflict of laws in the event that there is the element of foreignness. On the settlement of all kinds of contradictions that can arise from this agreement, the Courts of Istanbul and the Enforcement Offices will be the authority. This Agreement entered into force by having been mutually accepted upon the Member’s electronic approval.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!